Luật Kiểm Toán Độc Lập Mới Nhất

     

Luật số: 67/2011/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

_____________________________________

 

LUẬT

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội công ty nghĩa vn năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung một số điều theo quyết nghị số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật truy thuế kiểm toán độc lập.

Bạn đang xem: Luật kiểm toán độc lập mới nhất

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này phép tắc nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động truy thuế kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam và đơn vị chức năng được kiểm toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng so với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam, đơn vị chức năng được kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp về truy thuế kiểm toán và tổ chức, cá thể khác có tương quan đến chuyển động kiểm toán độc lập.

Điều 3. Áp dụng Luật kiểm toán độc lập, điều ước nước ngoài và những luật có liên quan

1. Tổ chức, cá thể trong nước với tổ chức, cá thể nước xung quanh tham gia chuyển động kiểm toán độc lập trên lãnh thổ vn phải tuân theo qui định này và những quy định khác của luật pháp có liên quan.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà cùng hòa thôn hội công ty nghĩa vn là thành viên gồm quy định khác với khí cụ của mức sử dụng này thì vận dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 4. Mục tiêu của truy thuế kiểm toán độc lập

Hoạt đụng kiểm toán tự do nhằm đóng góp phần công khai, minh bạch tin tức kinh tế, tài chủ yếu của đơn vị chức năng được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm cho lành mạnh môi trường thiên nhiên đầu tư; thực hành thực tế tiết kiệm, phòng lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn ngừa vi bất hợp pháp luật; nâng cao hiệu lực, tác dụng quản lý, quản lý và điều hành kinh tế, tài chính ở trong phòng nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 5. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong nguyên lý này, những từ ngữ dưới đây được phát âm như sau:

1. Kiểm toán hòa bình là việc kiểm toán viên hành nghề, công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam kiểm tra, chỉ dẫn ý kiến chủ quyền của mình về báo cáo tài bao gồm và các bước kiểm toán khác theo phù hợp đồng kiểm toán.

2. Kiểm toán viên là tín đồ được cấp triệu chứng chỉ kiểm toán viên theo lý lẽ của pháp luật hoặc người có chứng từ của nước ngoài được bộ Tài bao gồm công nhận và đạt kỳ thi tiếp giáp hạch về quy định Việt Nam.

3. Kiểm toán viên hành nghềlà truy thuế kiểm toán viên đang được cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

4. Thành viên tham gia cuộc kiểm toán bao hàm kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên và những thành viên khác.

5. Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán là doanh nghiệp có đủ đk để sale dịch vụ kiểm toán theo phương pháp của chế độ này và các quy định khác của lao lý có liên quan.

6. Đơn vị được kiểm toán là doanh nghiệp, tổ chức được công ty lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam thực hiện truy thuế kiểm toán theo vừa lòng đồng kiểm toán.

7. Đơn vị hữu ích ích công chúng là doanh nghiệp, tổ chức triển khai mà tính chất và quy mô chuyển động có liên quan nhiều đến công dụng của công chúng.

8. Hành nghề truy thuế kiểm toán là vận động kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán của truy thuế kiểm toán viên hành nghề và công ty lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.

9. Kiểm toán báo cáo tài chính là việc truy thuế kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta kiểm tra, chuyển ra chủ kiến về tính trung thực và phù hợp trên các khía cạnh hiểm yếu của báo cáo tài chính của đơn vị chức năng được kiểm toán theo điều khoản của chuẩn mực kiểm toán.

10. Kiểm toán tuân hành là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại vn kiểm tra, chuyển ra ý kiến về bài toán tuân thủ thuật luật, quy chế, biện pháp mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

11. Kiểm toán vận động là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn kiểm tra, gửi ra chủ kiến về tính gớm tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động vui chơi của một phần tử hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán.

12. Report kiểm toán là văn bản do kiểm toán viên hành nghề, công ty lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta lập sau khi dứt việc kiểm toán, chuyển ra chủ kiến về báo cáo tài chính và phần đa nội dung khác đã được truy thuế kiểm toán theo phù hợp đồng kiểm toán.

13. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn là đơn vị chức năng phụ thuộc của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, không tồn tại tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp truy thuế kiểm toán nước ngoài bảo đảm chịu nhiệm vụ về phần lớn nghĩa vụ, cam kết của trụ sở tại Việt Nam.

Điều 6. Chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán và chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán, kiểm toán

1. Chuẩn mực truy thuế kiểm toán là những điều khoản và trả lời về yêu thương cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý những mối quan hệ giới tính phát sinh trong hoạt động kiểm toán cơ mà thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta phải tuân thủ.

2. Chuẩn chỉnh mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là những quy định và giải đáp về nguyên tắc, ngôn từ áp dụng những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp đối với thành viên thâm nhập cuộc truy thuế kiểm toán và công ty lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.

3. Chuẩn mực kiểm toán và chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán, kiểm toán là các đại lý để kiểm tra, tấn công giá quality kiểm toán với đạo đức nghề nghiệp của thành viên thâm nhập cuộc kiểm toán và công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

4. Bộ Tài bao gồm quy định chuẩn mực truy thuế kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán, kiểm toán trên cơ sở chuẩn chỉnh mực quốc tế.

Điều 7. Quý giá của báo cáo kiểm toán

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính nhận xét tính chân thực và hợp lý của report tài chính, phù hợp với chuẩn chỉnh mực kế toán, cơ chế kế toán bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ review việc tuân thủ thuật luật, quy chế, phương pháp trong cai quản lý, sử dụng tiền, gia tài và những nguồn lực không giống của đơn vị được kiểm toán.

3. Report kiểm toán chuyển động đánh giá tính khiếp tế, hiệu lực và kết quả trong quản ngại lý, áp dụng tiền, gia tài và các nguồn lực không giống của đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán được áp dụng để:

a) Cổ đông, đơn vị đầu tư, mặt tham gia liên doanh, liên kết, quý khách hàng và tổ chức, cá thể khác có quyền lợi trực tiếp hoặc tương quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý những quan hệ về nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của những bên tất cả liên quan;

b) phòng ban nhà nước cai quản điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được truy thuế kiểm toán phát hiện, xử trí và chống ngừa kịp thời không đúng sót, yếu hèn trong hoạt động của đơn vị.

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập

1. Tuân thủ luật pháp và chịu trách nhiệm trước luật pháp về chuyển động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán.

2. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn chỉnh mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam; đối với quá trình kiểm toán theo hòa hợp đồng truy thuế kiểm toán mà yêu cầu áp dụng chuẩn mực truy thuế kiểm toán khác thì đề nghị tuân thủ chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán đó.

3. Độc lập, trung thực, khách quan.

4. Bảo mật thông tin.

Điều 9. Kiểm toán bắt buộc

1. Truy thuế kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chủ yếu hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị chức năng được kiểm toán quy định trên khoản 1 với khoản 2 Điều 37 của giải pháp này và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hòa hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức triển khai bắt yêu cầu kiểm toán report tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi cách đây không lâu ngày xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm.

3. Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải truy thuế kiểm toán khi nộp report tài thiết yếu cho phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền với khi công khai báo cáo tài bao gồm phải có report kiểm toán thêm kèm; trường hợp ban ngành nhà nước lúc nhận báo cáo tài bao gồm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà ko có báo cáo kiểm toán đính kèm thì tất cả trách nhiệm thông báo với phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền để cách xử trí theo cách thức của pháp luật.

Điều 10. Khuyến khích kiểm toán

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức thuê công ty lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại vn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, report quyết toán dự án chấm dứt và các công việc kiểm toán khác trước lúc nộp mang đến cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền hoặc trước khi công khai minh bạch tài chính.

Điều 11. Quản lý nhà nước về chuyển động kiểm toán độc lập

1. Cơ quan chính phủ thống nhất thống trị nhà nước về vận động kiểm toán tự do

2. Cỗ Tài chính chịu trách nhiệm trước cơ quan chính phủ thực hiện thống trị nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập, có các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) Xây dựng, trình cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bản quy bất hợp pháp luật về truy thuế kiểm toán độc lập;

b) Xây dựng, trình chính phủ quyết định chiến lược và chính sách phát triển chuyển động kiểm toán độc lập;

c) Quy định đk dự thi, việc tổ chức triển khai thi để cấp triệu chứng chỉ kiểm toán viên; cấp, tịch thu và thống trị chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên;

d) chính sách mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán, cấp, cấp cho lại, điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán;

đ) Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố giác và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập;

g) Thanh tra, kiểm tra vận động thuộc nghành nghề dịch vụ kiểm toán hòa bình của tổ chức công việc và nghề nghiệp về kiểm toán;

h) cách thức về update kiến thức cho truy thuế kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề;

i) chế độ về đk và cai quản hành nghề kiểm toán; công khai danh sách công ty kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn và kiểm toán viên hành nghề;

k) luật pháp về kiểm soát unique dịch vụ kiểm toán;

l) Tổng kết, reviews về hoạt động kiểm toán chủ quyền và tiến hành các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động kiểm toán độc lập;

m) thích hợp tác nước ngoài về truy thuế kiểm toán độc lập.

3. Bộ, phòng ban ngang cỗ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài bao gồm thực hiện quản lý nhà nước về chuyển động kiểm toán độc lập.

4. Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm làm chủ nhà nước về hoạt động kiểm toán chủ quyền tại địa phương.

Điều 12. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán

1. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được thành lập, chuyển động theo điều khoản của quy định về hội và tất cả trách nhiệm tuân hành các nguyên lý của lao lý về kiểm toán độc lập.

2. Tổ chức nghề nghiệp về truy thuế kiểm toán được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho truy thuế kiểm toán viên, truy thuế kiểm toán viên hành nghề với thực hiện một vài nhiệm vụ tương quan đến hoạt động kiểm toán hòa bình do chính phủ nước nhà quy định.

Điều 13. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm thành viên tham gia cuộc truy thuế kiểm toán và công ty lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam thực hiện những hành vi sau đây:

a) Mua, dìm biếu tặng, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của đơn vị được truy thuế kiểm toán không tách biệt số lượng;

b) Mua, cung cấp trái phiếu hoặc gia tài khác của đơn vị được truy thuế kiểm toán có tác động đến tính hòa bình theo lý lẽ của chuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

c) nhấn hoặc đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào không giống từ đơn vị được kiểm toán ngoài khoản phí thương mại dịch vụ và giá thành đã thỏa thuận trong thích hợp đồng vẫn giao kết;

d) Sách nhiễu, lừa dối khách hàng hàng, đơn vị được kiểm toán;

đ) bật mý thông tin về làm hồ sơ kiểm toán, khách hàng hàng, đơn vị chức năng được kiểm toán, trừ trường thích hợp khách hàng, đơn vị chức năng được kiểm toán chấp thuận hoặc theo vẻ ngoài của pháp luật;

e) Thông tin, reviews sai thực sự về trình độ, kinh nghiệm tay nghề và khả năng cung cấp dịch vụ của truy thuế kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

g) Tranh giành quý khách hàng dưới các vẻ ngoài ngăn cản, lôi kéo, tải chuộc, thông đồng với người sử dụng và những hành vi tuyên chiến đối đầu không lành mạnh khác;

h) thực hiện việc thu nợ cho đơn vị chức năng được kiểm toán;

i) Thông đồng, móc nối với đơn vị được kiểm toán để triển khai sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ truy thuế kiểm toán và báo cáo sai lệch công dụng kiểm toán;

k) giả mạo, khai man làm hồ sơ kiểm toán;

l) Thuê, mượn chứng chỉ kiểm toán viên với Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề truy thuế kiểm toán để thực hiện vận động nghề nghiệp;

m) cung cấp dịch vụ truy thuế kiểm toán khi ko đủ đk theo nguyên tắc của lao lý này;

n) hành động khác theo qui định của pháp luật;

2. Ngoài những quy định trên khoản 1 Điều này, nghiêm cấm kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề thực hiện các hành động sau đây:

a) Hành nghề kiểm toán với tư giải pháp cá nhân;

b) đưa mạo, đến thuê, mang đến mượn hoặc cho thực hiện tên và triệu chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên, Giấy ghi nhận đăng cam kết hành nghề kiểm toán để thực hiện vận động kiểm toán;

c) làm việc cho hai doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta trở lên trong cùng một thời gian;

d) hành vi khác theo phương tiện của pháp luật.

3. Nghiêm cấm đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các hành vi sau đây:

a) chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán;

b) trường đoản cú chối cung cấp thông tin, tài liệu quan trọng cho việc truy thuế kiểm toán theo yêu mong của truy thuế kiểm toán viên hành nghề hoặc công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

c) Cản trở quá trình của thành viên tham gia cuộc kiểm toán;

d) cung ứng sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến cuộc kiểm toán;

đ) cài chuộc, hối lộ, móc ngoặc với thành viên thâm nhập cuộc truy thuế kiểm toán và doanh nghiệp lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam để triển khai sai lệch tư liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ truy thuế kiểm toán và báo cáo kiểm toán;

e) bít giấu hành động vi phi pháp luật về tài chính, kế toán;

g) Đe dọa, trả thù, ép buộc thành viên tham gia cuộc kiểm toán nhằm làm không nên lệch công dụng kiểm toán;

h) hành động khác theo công cụ của pháp luật.

4. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân can thiệp trái điều khoản và cản trở chuyển động nghề nghiệp của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam; lợi dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ vi phạm biện pháp về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát quality dịch vụ kiểm toán, xử trí kỷ quy định và xử lý vi phạm hành chủ yếu trong hoạt động kiểm toán độc lập.

CHƯƠNG II

KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

Điều 14. Tiêu chuẩn kiểm toán viên

1. Kiểm toán viên phải có một cách đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Có năng lượng hành vi dân sự đầy đủ;

b) gồm phẩm hóa học đạo đức tốt, bao gồm ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) tất cả bằng giỏi nghiệp đh trở lên thuộc chăm ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc siêng ngành không giống theo quy định của bộ Tài chính;

d) tất cả Chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên theo quy định của cục Tài chính.

2. Trường hợp bạn có chứng từ của nước ngoài được cỗ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bởi tiếng Việt về điều khoản Việt phái mạnh và gồm đủ những tiêu chuẩn quy định tại điểm a cùng điểm b khoản 1 Điều này thì được công nhận là truy thuế kiểm toán viên.

Điều 15. Đăng ký kết hành nghề truy thuế kiểm toán

1. Người có đủ những điều kiện tiếp sau đây được đăng ký hành nghề kiểm toán:

a) Là kiểm toán viên;

b) Có thời gian thực tế làm truy thuế kiểm toán từ đủ bố mươi sáu mon trở lên;

c) Tham gia không hề thiếu chương trình cập nhật kiến thức.

2. Người có đủ những điều kiện luật pháp tại khoản 1 Điều này tiến hành đăng cam kết hành nghề truy thuế kiểm toán và được cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề truy thuế kiểm toán theo quy định của bộ Tài chính.

3. Người đề nghị cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề truy thuế kiểm toán phải nộp lệ giá tiền theo khí cụ của pháp luật.

4. Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề kiểm toán chỉ có giá trị khi fan được cấp gồm hợp đồng lao cồn làm toàn thể thời gian cho 1 doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.

Điều 16. Những người dân không được đk hành nghề kiểm toán

1. Cán bộ, công chức, viên chức.

2. Người hiện nay đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo phiên bản án, quyết định của tòa án nhân dân đã có hiệu lực thực thi pháp luật; người hiện nay đang bị truy cứu trọng trách hình sự; người đã trở nên kết án một trong các tội về tởm tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán tài chính mà chưa được xóa án; người đang bị vận dụng biện pháp giải pháp xử lý hành chính giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn, chuyển vào đại lý chữa bệnh, gửi vào các đại lý giáo dục.

3. Người có tiền án về tội kinh tế từ rất lớn trở lên.

4. Người dân có hành vi vi phi pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế bị xử phạt vi phạm luật hành bao gồm trong thời hạn một năm, kể từ ngày có đưa ra quyết định xử phạt.

5. Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.

Điều 17. Quyền của truy thuế kiểm toán viên hành nghề

Khi hành nghề tại doanh nghiệp lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề có các quyền sau đây:

1. Hành nghề truy thuế kiểm toán theo qui định của phép tắc này;

2. Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ;

3. Yêu thương cầu đơn vị được kiểm toán cung ứng đầy đủ, đúng lúc thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình những vấn đề có tương quan đến nội dung kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, so sánh công nợ của đơn vị được truy thuế kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán; kiểm tra toàn thể hồ sơ, tư liệu có liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chủ yếu của đơn vị được kiểm toán ở trong với ngoài đơn vị chức năng trong quy trình thực hiện nay kiểm toán;

4. Kiểm tra, chứng thực các thông tin kinh tế, tài chủ yếu có tương quan đến đơn vị chức năng được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị chức năng trong quy trình thực hiện kiểm toán.

5. Yêu cầu tổ chức, cá thể có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết có tương quan đến văn bản kiểm toán trải qua đơn vị được kiểm toán.

6. Quyền khác theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 18. Nhiệm vụ của truy thuế kiểm toán viên hành nghề

Khi hành nghề tại doanh nghiệp lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam, truy thuế kiểm toán viên hành nghề có những nghĩa vụ sau đây:

1. Tuân thủ nguyên tắc chuyển động kiểm toán độc lập;

2. Ko can thiệp vào hoạt động vui chơi của khách hàng, đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện tại kiểm toán;

3. Không đồng ý thực hiện truy thuế kiểm toán cho khách hàng, đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán nếu xét thấy không bảo đảm tính độc lập, không đủ năng lượng chuyên môn, ko đủ điều kiện theo khí cụ của pháp luật;

4. Từ chối thực hiện kiểm toán trong trường thích hợp khách hàng, đơn vị chức năng được kiểm toán có yêu mong trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu ước về chăm môn, nghiệp vụ hoặc trái với phương pháp của pháp luật;

5. Tham gia vừa đủ chương trình update kiến thức mặt hàng năm;

6. Tiếp tục trau dồi con kiến thức trình độ và kinh nghiệm tay nghề nghề nghiệp;

7. Thực hiện kiểm toán, rà xét hồ sơ truy thuế kiểm toán hoặc ký report kiểm toán và phụ trách về report kiểm toán và vận động kiểm toán của mình;

8. Report định kỳ, bỗng nhiên xuất về vận động kiểm toán của chính bản thân mình theo yêu mong của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền;

9. Tuân hành quy định của mức sử dụng này và luật pháp của nước sở tại trong trường hợp hành nghề truy thuế kiểm toán ở nước ngoài;

10. Chấp hành yêu ước về kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ truy thuế kiểm toán theo quy định của cục Tài chính;

11. Nhiệm vụ khác theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 19. Những trường hợp truy thuế kiểm toán viên hành nghề không được triển khai kiểm toán

Kiểm toán viên hành nghề không được tiến hành kiểm toán trong số trường phù hợp sau đây:

1. Là thành viên, người đóng cổ phần sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán;

2. Là người giữ dùng cho quản lý, điều hành, member ban kiểm soát điều hành hoặc là kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán;

3. Là người đã từng giữ công tác quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán tài chính trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán cho các năm tài bao gồm được kiểm toán;

4. Trong thời gian hai năm, tính từ lúc thời điểm thôi giữ dịch vụ quản lý, điều hành, member ban kiểm soát, kế toán tài chính trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán;

5. Là bạn đang tiến hành hoặc đã tiến hành trong năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chủ yếu hoặc thực hiện kiểm toán nội cỗ cho đơn vị được kiểm toán;

6. Là bạn đang triển khai hoặc đã triển khai trong năm ngoái liền kề thương mại dịch vụ khác với những dịch vụ lý lẽ tại khoản 5 Điều này có tác động đến tính hòa bình của kiểm toán viên hành nghề theo biện pháp của chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán, kiểm toán;

7. Gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là người bổ ích ích tài chính trực tiếp hoặc loại gián tiếp đáng chú ý trong đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán theo luật của chuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán hoặc là bạn giữ công tác quản lý, điều hành, member ban kiểm soát, kế toán tài chính trưởng của đơn vị được kiểm toán;

8. Trường hòa hợp khác theo luật pháp của pháp luật.

CHƯƠNG III

DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Điều 20. Các loại doanh nghiệp truy thuế kiểm toán và trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam

1. Những loại doanh nghiệp tiếp sau đây được marketing dịch vụ kiểm toán:

a) Công ty trọng trách hữu hạn nhì thành viên trở lên;

b) công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tứ nhân.

2. Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn được sale dịch vụ truy thuế kiểm toán theo vẻ ngoài của pháp luật.

3. Doanh nghiệp, trụ sở doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được thực hiện cụm từ bỏ “kiểm toán” trong thương hiệu gọi.

4. Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kiểm toán khác, trừ trường vừa lòng góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để ra đời doanh nghiệp truy thuế kiểm toán tại Việt Nam.

Điều 21. Điều kiện cấp cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ truy thuế kiểm toán

1. Công ty trọng trách hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) có Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp hoặc Giấy bệnh nhận đầu tư theo qui định của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong những số ấy tối thiểu phải gồm hai thành viên góp vốn;

c) Người thay mặt theo pháp luật, giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của chúng ta trách nhiệm hữu hạn đề xuất là truy thuế kiểm toán viên hành nghề;

d) bảo vệ vốn pháp định theo phương tiện của chính phủ;

đ) Phần vốn góp của member là tổ chức triển khai không được vượt trên mức cần thiết do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định. Người đại diện thay mặt của member là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

2. Công ty hợp danh khi đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán phải có đủ các đk sau đây:

a) tất cả Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh, Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy triệu chứng nhận chi tiêu theo cách thức của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong số ấy tối thiểu phải gồm hai thành viên thích hợp danh;

c) Người thay mặt theo pháp luật, người đứng đầu hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

3. Doanh nghiệp tư nhân khi kiến nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán phải có một cách đầy đủ các đk sau đây:

a) bao gồm Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo khí cụ của pháp luật;

b) Có tối thiểu năm kiểm toán viên hành nghề, trong các số ấy có công ty doanh nghiệp bốn nhân;

c) nhà doanh nghiệp tư nhân mặt khác là Giám đốc.

4. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam khi ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) doanh nghiệp kiểm toán quốc tế được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán hòa bình theo qui định của điều khoản của nước địa điểm doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong số đó có chủ tịch hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

c) người có quyền lực cao hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp lớn kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành quản lý doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) công ty kiểm toán quốc tế phải tất cả văn phiên bản gửi bộ Tài chính bảo đảm an toàn chịu trọng trách về mọi nghĩa vụ và khẳng định của trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

đ) doanh nghiệp kiểm toán quốc tế phải bảo đảm an toàn duy trì vốn ko thấp rộng mức vốn pháp định theo biện pháp của chủ yếu phủ.

5. Vào thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký sale dịch vụ kiểm toán mà công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn không được cấp cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì đề nghị làm thủ tục xóa ngành nghề sale dịch vụ kiểm toán.

Điều 22. Hồ sơ đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán gồm có:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán;

2. Phiên bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đầu tư;

3. Phiên bản sao Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;

4. Thích hợp đồng lao đụng làm tổng thể thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;

5. Tài liệu minh chứng về vốn góp so với công ty trọng trách hữu hạn;

6. Các sách vở và giấy tờ khác do cỗ Tài chủ yếu quy định.

Điều 23. Thời hạn cung cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ truy thuế kiểm toán

1. Vào thời hạn tía mươi ngày, tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ thích hợp lệ, bộ Tài bao gồm cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường thích hợp từ chối, bộ Tài thiết yếu phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

2. Trường hòa hợp cần nắm rõ vấn đề tương quan đến hồ sơ ý kiến đề xuất cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán, bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam đề nghị cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ truy thuế kiểm toán giải trình.

Xem thêm: 5 Ứng Dụng Đo Hiệu Năng Điện Thoại Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Hiệu Năng

Điều 24. Cấp cho lại, điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được cấp lại hoặc điều chỉnh trong số trường vừa lòng sau đây:

a) gồm sự thay đổi nội dung Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán bị mất hoặc bị hỏng hỏng;

c) Chia, tách, sáp nhập, thích hợp nhất, chuyển đổi hiệ tượng sở hữu.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ truy thuế kiểm toán gồm có:

a) Đơn ý kiến đề xuất cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán;

b) bạn dạng gốc Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp, trừ trường hòa hợp không còn bạn dạng gốc;

c) các tài liệu khác liên quan đến việc cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán.

3. Trong thời hạn nhì mươi ngày, tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ hòa hợp lệ, bộ Tài chính cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán; trường thích hợp từ chối, bộ Tài chính phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

Điều 25. Lệ giá tiền cấp, điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán

1. Công ty kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta đề nghị cấp, cung cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán phải nộp lệ phí.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính quy định nút lệ phí tổn cấp, cung cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán.

Điều 26. Những biến hóa phải thông báo cho bộ Tài chính

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có chuyển đổi về phần đông nội dung sau đây, công ty lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại vn phải thông tin bằng văn bạn dạng cho bộ Tài chính:

1. Danh sách truy thuế kiểm toán viên hành nghề;

2. Không bảo đảm một trong những điều kiện nguyên lý tại Điều 21 cùng Điều 31 của pháp luật này;

3. Tên, địa điểm đặt trụ sở chủ yếu của doanh nghiệp;

4. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người thay mặt đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;

5. Tạm chấm dứt kinh doanh thương mại & dịch vụ kiểm toán;

6. Thành lập, ngừng hoạt rượu cồn hoặc chuyển đổi tên, vị trí đặt trụ sở bỏ ra nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

7. Triển khai việc chia, tách, sáp nhập, hòa hợp nhất, đưa đổi, giải thể.

Điều 27. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán và thu hồi Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán

1. Doanh nghiệp lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta bị đình chỉ marketing dịch vụ truy thuế kiểm toán khi thuộc một trong các trường vừa lòng sau đây:

a) vận động không đúng phạm vi buổi giao lưu của doanh nghiệp truy thuế kiểm toán quy định trên khoản 1 Điều 40 của khí cụ này;

b) Không bảo đảm một trong số điều kiện dụng cụ tại các khoản 1, 2, 3 với 4 Điều 21 của pháp luật này trong tía tháng liên tục;

c) gồm sai phạm cực kỳ nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kiểm toán, chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

2. Công ty kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi ở trong một trong số trường phù hợp sau đây:

a) Kê khai ko đúng thực tế hoặc gian lận, hàng fake hồ sơ kiến nghị cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán;

b) Không kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong mười nhì tháng liên tục;

c) Không hạn chế và khắc phục được các vi phạm cách thức tại khoản 1 Điều này vào thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị đình chỉ;

d) Bị giải thể, vỡ nợ hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

đ) Bị tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đầu tư;

e) công ty kiểm toán nước ngoài có trụ sở kiểm toán tại nước ta bị giải thể, phá sản hoặc bị cơ quan gồm thẩm quyền của nước vị trí doanh nghiệp kiểm toán đó đặt trụ sở chính tịch thu giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

g) tất cả hành vi phạm luật quy định trên khoản 11 và khoản 15 Điều 59 của điều khoản này.

3. Doanh nghiệp lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại vn bị tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán phải ngừng việc marketing dịch vụ kiểm toán, tính từ lúc ngày quyết định tịch thu có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

4. Cỗ Tài chủ yếu quy định chi tiết việc đình chỉ sale dịch vụ kiểm toán, tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kiểm toán và ra mắt quyết định đình chỉ marketing dịch vụ kiểm toán, tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán trong thời hạn bảy ngày trên trang thông tin điện tử của cục Tài chính.

Điều 28. Quyền của người tiêu dùng kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán có các quyền sau đây:

a) cung ứng các dịch vụ thương mại quy định trên Điều 40 của phương tiện này;

b) Nhận giá tiền dịch vụ;

c) ra đời chi nhánh marketing dịch vụ kiểm toán;

d) Đặt cơ sở sale dịch vụ truy thuế kiểm toán ở nước ngoài;

đ) Tham gia tổ chức triển khai kiểm toán quốc tế, tổ chức công việc và nghề nghiệp về kiểm toán;

e) yêu cầu đơn vị chức năng được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình những vấn đề có tương quan đến văn bản kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, so sánh công nợ của đơn vị được truy thuế kiểm toán có tương quan đến ngôn từ kiểm toán; kiểm tra cục bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vận động kinh tế, tài chủ yếu của đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị chức năng trong quá trình thực hiện kiểm toán;

g) Kiểm tra, xác thực các thông tin kinh tế, tài bao gồm có liên quan đến đơn vị chức năng được kiểm toán ở trong cùng ngoài đơn vị trong quá trình thực hiện nay kiểm toán;

h) Yêu ước tổ chức, cá nhân có liên quan cung ứng tài liệu, thông tin quan trọng có liên quan đến câu chữ kiểm toán trải qua đơn vị được kiểm toán;

i) Quyền không giống theo lý lẽ của pháp luật.

2. Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam có các quyền qui định tại các điểm a, b, e, g, h cùng i khoản 1 Điều này.

Điều 29. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

1. Hoạt động theo ngôn từ ghi vào Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kiểm toán.

2. Bố trí nhân sự có chuyên môn chuyên môn cân xứng để bảo đảm chất lượng thương mại dịch vụ kiểm toán; làm chủ hoạt động nghề nghiệp của truy thuế kiểm toán viên hành nghề.

3. Sản phẩm năm thông tin danh sách kiểm toán viên hành nghề mang đến cơ quan bên nước có thẩm quyền;

4. đền bù thiệt hại cho khách hàng, đơn vị chức năng được kiểm toán trên cửa hàng hợp đồng truy thuế kiểm toán và theo phép tắc của pháp luật.

5. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và công việc cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro công việc và nghề nghiệp theo quy định của bộ Tài chính.

6. Thông tin cho đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán khi nhận ra đơn vị được kiểm toán có tín hiệu vi phi pháp luật về gớm tế, tài chính, kế toán.

7. đưa tin về truy thuế kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn cho ban ngành nhà nước có thẩm quyền.

8. Cung ứng hồ sơ, tài liệu truy thuế kiểm toán theo yêu cầu bởi văn bản của ban ngành nhà nước có thẩm quyền.

9. Report định kỳ, đột nhiên xuất về chuyển động kiểm toán độc lập.

10. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, đúng chuẩn thông tin, tư liệu theo yêu ước của cơ quan bao gồm thẩm quyền trong quy trình kiểm tra, thanh tra và chịu trách nhiệm về tính bao gồm xác, trung thực của thông tin, tài liệu sẽ cung cấp; chấp hành hình thức của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền về câu hỏi kiểm tra, thanh tra.

11. Phụ trách trước pháp luật, trước quý khách hàng về kết quả kiểm toán theo phù hợp đồng truy thuế kiểm toán đã giao kết.

12. Phụ trách với tín đồ sử dụng công dụng kiểm toán khi tín đồ sử dụng hiệu quả kiểm toán:

a) có lợi ích tương quan trực tiếp đến công dụng kiểm toán của đơn vị chức năng được kiểm toán tại ngày ký báo cáo kiểm toán;

b) gồm hiểu biết một cách hợp lý về báo cáo tài chủ yếu và cửa hàng lập report tài đó là các chuẩn chỉnh mực kế toán, cơ chế kế toán và những quy định không giống của lao lý có liên quan;

c) Đã áp dụng một phương pháp thận trọng tin tức trên báo cáo tài chủ yếu đã kiểm toán.

13. Lắc đầu thực hiện kiểm toán khi xét thấy không bảo vệ tính độc lập, không đủ năng lượng chuyên môn, không đủ đk kiểm toán.

14. Không đồng ý thực hiện truy thuế kiểm toán khi khách hàng, đơn vị chức năng được kiểm toán có yêu mong trái với đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trái với luật của pháp luật.

15. Tổ chức triển khai kiểm toán quality hoạt động và chịu sự kiểm toán chất lượng dịch vụ truy thuế kiểm toán theo quy định của cục Tài chính.

16. Nhiệm vụ khác theo luật pháp của pháp luật.

Điều 30. Những trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam không được triển khai kiểm toán

1. Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán không được triển khai kiểm toán trong các trường phù hợp sau đây:

a) Đang thực hiện hoặc đã triển khai trong năm ngoái liền kề quá trình ghi sổ kế toán, lập report tài thiết yếu hoặc tiến hành kiểm toán nội cỗ cho đơn vị chức năng được kiểm toán;

b) Đang tiến hành hoặc đã triển khai trong thời gian trước liền kề các dịch vụ không giống với những dịch vụ nguyên tắc tại điểm a khoản này có ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán theo công cụ của chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

c) Thành viên tham gia cuộc kiểm toán, người quản lý, điều hành của bạn kiểm toán là thành viên, người đóng cổ phần sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán hoặc có quan hệ gớm tế, tài bao gồm khác với đơn vị được truy thuế kiểm toán theo điều khoản của chuẩn chỉnh mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

d) fan có trọng trách quản lý, điều hành của người tiêu dùng kiểm toán tất cả bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc thiết lập cổ phần, góp vốn cùng có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị được truy thuế kiểm toán hoặc là tín đồ có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát điều hành hoặc kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán;

d) người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát điều hành hoặc kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán đồng thời là bạn góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể so với doanh nghiệp kiểm toán;

e) Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán và đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán có thuộc một cá thể hoặc doanh nghiệp, tổ chức thành lập hoặc gia nhập thành lập;

g) Đơn vị được truy thuế kiểm toán đã thực hiện trong thời gian trước liền kề hoặc đang tiến hành kiểm toán report tài chính cho chính doanh nghiệp kiểm toán;

h) Trường đúng theo khác theo lao lý của pháp luật.

2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam không được tiến hành kiểm toán trong những trường thích hợp sau đây:

a) Đang tiến hành hoặc đã thực hiện trong thời gian trước liền kề quá trình ghi sổ kế toán, lập report tài thiết yếu hoặc thực hiện kiểm toán nội cỗ cho đơn vị được kiểm toán;

b) Đang tiến hành hoặc đã triển khai trong năm trước liền kề các dịch vụ khác với các dịch vụ giải pháp tại điểm a khoản này có ảnh hưởng đến tính tự do của truy thuế kiểm toán viên hành nghề và trụ sở theo quy định của chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

c) Thành viên thâm nhập cuộc kiểm toán, fan quản lý, điều hành của chi nhánh là thành viên, người đóng cổ phần sáng lập hoặc sở hữu cổ phần, góp vốn vào đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán hoặc gồm quan hệ kinh tế, tài bao gồm khác với đơn vị được kiểm toán theo nguyên tắc của chuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

d) fan có trách nhiệm quản lý, điều hành và quản lý của trụ sở có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, người đóng cổ phần sáng lập hoặc download cổ phần, góp vốn với có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị được truy thuế kiểm toán hoặc là người dân có trách nhiệm thống trị điều hành, member ban điều hành và kiểm soát hoặc kế toán tài chính trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán;

đ) bạn có nhiệm vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát điều hành hoặc kế toán tài chính trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán đồng thời là bạn có tác động đáng kể đối với chi nhánh theo giải pháp của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán, kiểm toán;

e) Đơn vị được truy thuế kiểm toán đã thực hiện trong năm ngoái liền kề hoặc đang thực hiện kiểm toán report tài bao gồm cho chính chi nhánh;

g) Trường đúng theo khác theo cách thức của pháp luật.

Điều 31. Bỏ ra nhánh của người sử dụng kiểm toán

1. Điều khiếu nại để đưa ra nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

a) Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán theo lao lý tại Điều 21 của vẻ ngoài này;

b) chi nhánh có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong số đó có Giám đốc chi nhánh. Hai truy thuế kiểm toán viên hành nghề không được mặt khác là truy thuế kiểm toán viên đăng ký hành nghề trên trụ sở chủ yếu hoặc chi nhánh khác của công ty kiểm toán.

c) Được sự đồng ý chấp thuận bằng văn phiên bản của bộ Tài chính.

2. Chi nhánh của công ty kiểm toán không bảo đảm điều kiện công cụ tại khoản 1 Điều này sau ba tháng thường xuyên thì bị đình chỉ sale dịch vụ kiểm toán.

3. Trường hòa hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán thì các chi nhánh của chúng ta kiểm toán đó cũng trở thành đình chỉ marketing dịch vụ kiểm toán.

Điều 32. Cơ sở của bạn kiểm toán nghỉ ngơi nước ngoài

1. Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm toán ở quốc tế theo dụng cụ của lao lý về chi tiêu của nước ta và luật pháp của nước sở tại.

2. Trong thời hạn tía mươi ngày, kể từ ngày thành lập hoặc chấm dứt buổi giao lưu của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm toán ở nước ngoài, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán phải thông tin bằng văn phiên bản kèm theo bản sao tư liệu về ra đời hoặc chấm dứt buổi giao lưu của cơ sở cho bộ Tài chính.

Điều 33. Tạm hoàn thành kinh doanh dịch vụ thương mại kiểm toán

1. Công ty lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam được tạm ngừng kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán dẫu vậy thời hạn tạm xong không vượt mười nhị tháng liên tục.

2. Doanh nghiệp kiểm toán tạm chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì những chi nhánh của người tiêu dùng kiểm toán này cũng phải tạm hoàn thành kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

3. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà lại chưa xong hợp đồng kiểm toán đã ký với người tiêu dùng thì phải thỏa thuận hợp tác với quý khách hàng về việc thực hiện hợp đồng đó.

4. Khi hoạt động trở lại, công ty lớn kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại nước ta phải đảm bảo điều khiếu nại theo cơ chế của pháp luật và phải thông tin bằng văn bản cho cỗ Tài chính chậm duy nhất là mười những năm trước ngày chuyển động trở lại.

Điều 34. Dứt kinh doanh thương mại & dịch vụ kiểm toán

1. Công ty kiểm toán hoàn thành kinh doanh thương mại & dịch vụ kiểm toán trong số trường vừa lòng sau đây:

a) từ chấm dứt;

b) Bị chia, tách, thích hợp nhất, sáp nhập, giải thể;

c) Bị tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy bệnh nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

d) người đứng đầu doanh nghiệp bốn nhân chết;

đ) Trường vừa lòng khác theo chế độ của lao lý về doanh nghiệp.

2. Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam hoàn thành kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán trong những trường đúng theo sau đây:

a) Theo quyết định của khách hàng kiểm toán quốc tế đã thành lập chi nhánh;

b) Theo chế độ tại điểm c với điểm đ khoản 1 Điều này.

3. Ngôi trường hợp dứt kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán theo chính sách tại điểm a khoản 1 Điều này, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán phải thông tin bằng văn phiên bản cho cỗ Tài thiết yếu chậm tuyệt nhất là cha mươi ngày trước ngày chấm dứt.

4. Bộ Tài chủ yếu quy định ví dụ về thủ tục chấm dứt kinh doanh thương mại & dịch vụ kiểm toán.

Điều 35. Chấm dứt buổi giao lưu của chi nhánh công ty lớn kiểm toán

1. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán xong xuôi hoạt động trong những trường đúng theo sau đây:

a) Theo quyết định của doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập và hoạt động chi nhánh;

b) Doanh nghiệp kiểm toán đã thành lập chi nhánh ngừng hoạt động;

c) Trường hợp khác theo phương tiện của lao lý về doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kiểm toán có những quyền, tiến hành nghĩa vụ của trụ sở và giải quyết các sự việc liên quan đến sự việc chấm dứt buổi giao lưu của chi nhánh.

Điều 36. Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài

Doanh nghiệp kiểm toán quốc tế thực hiện vận động kiểm toán tại việt nam dưới các bề ngoài sau:

1. Góp vốn với doanh nghiệp truy thuế kiểm toán đã được thành lập và hoạt động và hoạt động tại việt nam để ra đời doanh nghiệp kiểm toán;

2. Thành lập và hoạt động chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài;

3. Cung cấp dịch vụ truy thuế kiểm toán qua biên giới theo lao lý của bao gồm phủ.

CHƯƠNG VI

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Điều 37. Đơn vị được kiểm toán

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai mà điều khoản quy định report tài chính thường niên phải được công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài;

b) tổ chức triển khai tín dụng được thành lập và hoạt động và chuyển động theo Luật các tổ chức tín dụng;

c) tổ chức tài chính, doanh nghiệp sale bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm.

d) công ty đại chúng, tổ chức phát hành cùng tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Doanh nghiệp, tổ chức phải được công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam kiểm toán, bao gồm:

a) doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước chuyển động trong nghành nghề dịch vụ thuộc kín đáo nhà nước theo chế độ của luật pháp phải được kiểm toán đối với report tài bao gồm hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức tiến hành dự án đặc biệt quan trọng quốc gia, dự án nhóm A áp dụng vốn đơn vị nước, trừ những dự án trong lĩnh vực thuộc kín nhà nước theo điều khoản của điều khoản phải được truy thuế kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai có vốn góp của nhà nước và dự án công trình sử dụng vốn nhà nước khác do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định bắt buộc được truy thuế kiểm toán đối với report tài chính thường niên hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

d) công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam phải được kiểm toán đối với report tài chính hàng năm.

3. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án ngừng đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b với c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của truy thuế kiểm toán Nhà nước.

4. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác từ bỏ nguyện được kiểm toán.

Điều 38. Quyền của đơn vị chức năng được kiểm toán

1. Chọn lựa doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta và kiểm toán viên hành nghề gồm đủ điều kiện hành nghề theo giải pháp của lao lý để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có hình thức khác.

2. Yêu mong doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam tin báo trong hồ sơ đk hành nghề kiểm toán và thông tin về truy thuế kiểm toán viên hành nghề và công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại vn thực hiện tại kiểm toán.

3. Tự chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến ngôn từ kiểm toán.

4. Đề nghị sửa chữa thành viên thâm nhập cuộc truy thuế kiểm toán khi gồm căn cứ nhận định rằng thành viên đó vi phạm nguyên tắc chuyển động kiểm toán hòa bình trong quy trình thực hiện tại kiểm toán.

5. Thảo luận, giải trình bằng văn bạn dạng về những vụ việc được nêu trong dự thảo report kiểm toán giả dụ thấy không phù hợp.

6. Khiếu nại về hành vi của thành viên tham gia cuộc kiểm toán trong quy trình thực hiện truy thuế kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi sẽ là trái pháp luật.

7. Yêu cầu bồi hoàn trong ngôi trường hợp công ty lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại vn gây thiệt hại.

8. Quyền không giống theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Nghĩa vụ của đơn vị được truy thuế kiểm toán

1. Cung ứng đầy đủ, bao gồm xác, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và công ty kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại việt nam và phụ trách trước quy định về thông tin, tài liệu vẫn cung cấp.

2. Tiến hành yêu ước của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta về việc thu thập bằng chứng truy thuế kiểm toán theo yêu mong của chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán và điều chỉnh các sai sót để report kiểm toán không tồn tại ý kiến ngoại trừ đối với các văn bản không được ngoài theo giải pháp tại khoản 2 với khoản 3 Điều 48 của cơ chế này. Trường phù hợp không kiểm soát và điều chỉnh sai sót theo ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được truy thuế kiểm toán phải giải trình bởi văn bản theo yêu cầu của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền, thay mặt đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán.

3. Phối hợp, tạo đk cho truy thuế kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán.

4. Không được có hành vi tiêu giảm phạm vi những vấn đề buộc phải kiểm toán.

5. Cẩn thận đề nghị của chúng ta kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam về tồn tại, sai sót trong report tài thiết yếu và trong bài toán tuân mẹo nhỏ luật để sở hữu biện pháp hạn chế và khắc phục kịp thời.

6. Thông báo kịp thời, không thiếu thốn các vi phạm pháp luật và vi phạm hợp đồng kiểm toán trong chuyển động kiểm toán của truy thuế kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại nước ta cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Thanh toán giao dịch phí thương mại & dịch vụ kiểm toán theo thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng.

8. Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một công ty kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại việt nam từ ba năm thường xuyên trở lên thì nên yêu mong doanh nghiệp kiểm toán, trụ sở doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký report kiểm toán.

9. Nghĩa vụ khác theo luật pháp của pháp luật.

Xem thêm: Học Sinh Làm Gì Để Bảo Vệ Môi Trường Sống Xung Quanh Chúng Ta?

 

CHƯƠNG V

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Mục 1

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Điều 40. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp lớn kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại nước ta được thực hiện các thương mại dịch vụ sau đây:

a) những dịch vụ kiểm toán, tất cả kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán report quyết toán dự án công trình hoàn thành, kiểm toán report tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

b) thương mại dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, tin tức tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

2. Ngoài các dịch vụ luật pháp tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán được đăng ký tiến hành các thương mại & dịch vụ sau đây:

a) hỗ trợ tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

b) support quản lý, biến hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp;

c) tư vấn ứng dụng technology thông tin trong cai quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

d) dịch vụ thương mại kế toán theo khí cụ của điều khoản về kế toán;

đ) thẩm định giá