Đề thi hóa lớp 11 học kì 2

     
MÃ ĐỀ 181

Họ, thương hiệu thí sinh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: đề thi hóa lớp 11 học kì 2

Số báo danh: …………………………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của những nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; phường = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108.

Câu 1: Chất nào dưới đây trong phân tử chỉ có link đơn?

A. CH4. B. C2H4. C. C6H6. D. CH3COOH.

Câu 2: Phenol phản nghịch ứng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. NaCl. B. NaOH. C. NaHCO3. D. HCl.

Câu 3: Hiện tượng các chất có cấu trúc và đặc thù hoá học tương tự như nhau, phân tử hơn nhát nhau một hay những nhóm metylen (CH2) được gọi là hiện tại tượng

A. đồng phân. B. đồng vị. C. đồng đẳng. D. đồng khối.

Câu 4: Để minh bạch etan cùng với etilen thuốc thử nên dùng là

A. quỳ tím B. dung dịch NaOH

C. hỗn hợp AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2

Câu 5: Khí thiên nhiên được sử dụng làm nguyên nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần bao gồm của khí vạn vật thiên nhiên là metan. Bí quyết phân tử của metan là

A. C2H4. B. CH4. C. C2H2. D. C6H6.

Câu 6: Ancol no, 1-1 chức, mạch hở bao gồm công thức thông thường là

A. CnH2n – 1OH (n≥0). B. CnH2n +1OH (n≥0).

C. CnH2n + 2OH (n≥1). D. CnH2n + 1OH (n≥1).

Câu 7: hàng gồm các chất gần như phản ứng được với C­2H5OH là

A. Na, Fe, HBr. B. CuO, KOH, HBr.

C. NaOH, Na, HBr. D. Na, HBr, CuO.

Câu 8: Hiđrocacbon như thế nào sau đây rất có thể tham gia bội phản ứng trùng hợp tạo thành thành polime?

A.A. Butan. B. But-1-en. C. Benzen D. Axetilen.

Câu 9:Trong các chất sau, hóa học nào có ánh nắng mặt trời sôi cao nhất?

A. Phenol B. etanol C. đimetyl ete D. metanol

Câu 10:Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 -> X -> Y -> Z

Tên gọi của X và Z lần lượt là:

A. axetilen và ancol etylic. B. axetilen và etylen glicol.

C. etan với etanal. D. etilen với ancol etylic.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X chiếm được 5,6 lít khí Cthedelight.vn (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8. B. C5H10. C. C5H12. D. C4H10.

Câu 12: Khi mang đến propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đó là sản phẩm chính?

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D.  CH3-CH2-CH2Cl

Câu 13: đặc điểm hóa học đặc thù của ankan là tham gia

A. bội nghịch ứng cầm B. bội phản ứng cộng

C. phản nghịch ứng trùng hợp D. phản bội ứng cháy

Câu 14: Có bao nhiêu ankin ứng với bí quyết phân tử C5H8 ?

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Câu 15: Chất nào dưới đây có thể tham gia cả 4 làm phản ứng: bội nghịch ứng cháy vào oxi, làm phản ứng cộng brom, bội nghịch ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), bội nghịch ứng cầm cố với dd AgNO3 /NH3

A. etan. B. etilen. C. axetilen. D. xiclopropan.

Câu 16: Để làm cho sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua

A. hỗn hợp brom dư. B. dung dịch KMnO4 dư.

C. hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư. D. dung dịch NaOH dư.

Câu 17: Cho những chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu hỗn hợp brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 18: mang lại hỗn hợp tất cả etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu như cho hỗn hợp trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa white của 2,4,6-tribromphenol. Phần trăm khối lượng của etanol trong hỗn hợp là

A. 81,16% B. 61,81% C. 88,61% D. 66,18%

Câu 19: trường đoản cú etilen và benzen, tổng hòa hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6 -> C6H5-C2H5 -> C6H5 – CH=CH2

Tính khối lượng stiren nhận được từ 1,56 tấn bezen nếu công suất của cả quá trình là 70%

A. 1,456. B. 1,960. C. 2,080. D. 1,562.

Câu 20: Hỗn đúng theo X có 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bằng 10. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng brom gia nhập phản ứng là

A. 0 gam. B. 16 gam. C. 8 gam. D. 24 gam.

(Thí sinh không được áp dụng bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học)

———————————–HẾT———————————–

 ĐỀ SỐ 2

Câu 1: khối lượng Ag nhận được khi đến 0,1 mol CH3CHO bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, làm cho nóng là

A. 21,6 gam B. 16,2 gam C. 43,2 gam D. 10,8 gam

Câu 2: Khi cho 0,1 mol X (có tỷ khối hơi số cùng với H2 lớn hơn 20) chức năng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, nhận được 43,2g Ag. X thuộc các loại anđehit

A. 3 chức. B. 2 chức. C. 4 chức. D. đơn chức.

Câu 3: hóa học nào dưới đây làm mất màu hỗn hợp KMnO4 ở đk thường?

A. Benzen B. Axetilen C. Metan D. Toluen

Câu 4: cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isopren, metylaxetilen. Gồm bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng trọn vẹn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo thành butan?

A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 5: bao gồm bao nhiêu đồng phân cấu trúc có bí quyết phân tử C5H12 ?

A. 3 đồng phân. B. 5 đồng phân. C. 6 đồng phân D. 4 đồng phân.

Câu 6: Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp 3 anđehit no, solo chức, mạch hở nhận được 4,48 lít khí Cthedelight.vn(đktc). Cũng lượng các thành phần hỗn hợp đó, nếu oxi hoá thành axit (h = 100%), rối lấy axit sản xuất thành đem đốt cháy trọn vẹn thì thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 1,8. B. 2,7. C. 3,6. D. 5,4.

Câu 7: Trong các chất: stiren, anđehit acrylic, etilen, vinylaxetilen với butan, số chất có tác dụng tham gia bội phản ứng cùng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

A.4 B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 8: X, Y, Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng bí quyết phân tử C3H6O. X tính năng được với na và không có phản ứng tráng bạc. Y không tính năng được với na nhưng gồm phản ứng tráng bạc. Z không tác dụng được với na và không tồn tại phản ứng tráng bạc. Những chất X, Y, Z theo lần lượt là:

A. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO.

B. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3.

C. CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH.

D. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH.

Câu 9: sắp xếp theo chiều bớt dần ánh sáng sôi của những chất CH3OH, CH3COOH, C2H5OH

A. CH3COOH, C2H5OH, CH3OH B. CH3OH, C2H5OH, CH3COOH

C. CH3COOH, CH3OH, C2H5OH D. CH3OH, CH3COOH, C2H5OH

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, nhận được 0,35 mol Cthedelight.vn và 0,4 mol H2O. Tỷ lệ số mol anken vào X là

A. 40% B. 50% C. 25% D. 75%

Câu 11: Tiến hành những thí nghiệm sau

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.

(b) cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(c) Sục khí etilen vào hỗn hợp Br2 vào CCl4.

(d) cho dung dịch anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 vào NH3 dư, đun nóng.

Trong những thí nghiệm trên, số xem sét có xẩy ra phản ứng oxi hóa – khử là

A. 1. B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12: X là hợp chất hữu cơ chứa C , H , O . Biết X tất cả phản ứng tráng bạc và phản ứng với hỗn hợp NaOH . Đốt cháy hoàn toàn a mol X nhận được 3a mol Cthedelight.vn và H2O . X là

A. HCOOH B. HCOOCH3 C. CHO-COOH D. CHO-CH2-COOH

Câu 13: hỗn hợp khí X đựng hiđro và một anken. Tỉ khối tương đối của X đối với hiđro là 6. Đun rét X tất cả bột Ni xúc tác, X trở thành hỗn đúng theo khí Y gồm tỉ khối so với hiđro là 8 với không làm mất đi màu nước brom. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cách làm của anken là

A. C4H8. B. C4H6. C. C2H4. D. C3H6.

Câu 14 Andehit axetic có khả năng phản ứng với tất cả chất trong hàng nào sau đây?

A. H2 (xt, t0C); Na2CO3, dd AgNO3/NH3 (t0C)

B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Viền Trong Word 2010, 2016, 2013, Cách Tạo Đường Viền Trong Word 2010, 2016, 2013

H2 (xt, t0C); dd AgNO3/NH3 (t0C)

C. H2 (xt, t0C); dd NaOH; dd AgNO3/NH3 (t0C)

D. H2 (xt, t0C); dd NaBr; dd AgNO3/NH3 (t0C)

Câu 15: Dãy gồm những chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3, là:

A. anđehit axetic, butin-1, etilen. B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin. D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

Câu 16: đến 2,9 gam anđehit X gồm tỉ khối tương đối so cùng với H2 bằng 29,0 công dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 21,6 gam Ag. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là:

A. CH2=CHCHO. B. CH3CHO. C. (CHO)2. D. CH3CH2CHO.

Câu 17: tất cả hổn hợp X có hai ancol solo chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 16,6 gam X với H2SO4 đặc ở 140ºC, nhận được 13,9 gam các thành phần hỗn hợp ete (không có thành phầm hữu cơ như thế nào khác). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cách làm của nhị ancol vào X là

A. C2H5OH với C3H7OH B. C3H7OH cùng C4H9OH.

C. CH3OH cùng C2H5OH. D. C3H5OH và C4H7OH.

Câu 18: Công thức cấu tạo chung ancol no, 1-1 chức,mạch hở là

A. ROH. B. CnH2n – 1OH. (n ³1). C. CnH2n + 1OH (n ³1). D. CnH2n + 2OH (n ³1) .

Câu 19: X là 1 trong ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X đề nghị 5,6 gam oxi, thu được tương đối nước với 6,6 gam Cthedelight.vn. Cách làm của X là

A. C3H7OH. B. C3H6(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C2H4(OH)2.

Câu 20: Anđehit no, đối kháng chức, mạch hở tất cả CTPT là :

A. CnH2n+1CHO (n1) B. CxH2xthedelight.vn (x1) C. CnH2nCHO (n0) D. CxH2xO (x1)

Câu 21: Số đồng phân ancol của C­4H10O là:

A. 5 B. 4 C. 2 D. 8

Câu 22: Ancol no 1-1 chức chức năng được với CuO chế tạo anđehit là

A. ancol bậc 2. B. ancol bậc 3.

C. ancol bậc 1. D. ancol bậc 1 với ancol bậc 2.

Câu 23: cho 0,94 g các thành phần hỗn hợp hai anđehit đối chọi chức, no, mạch thẳng sau đó nhau trong dãy đồng đẳng tính năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. Nhì anđehit là

A. etanal và metanal. B. etanal và propanal.

C. propanal và butanal. D. butanal cùng pentanal.

Câu 24: mang lại 0,1 mol anđehit X chức năng với lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3, làm cho nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X được Y, biết 0,1 mol Y bội nghịch ứng đầy đủ với 4,6 gam Na. Công thức kết cấu thu gọn của X là

A. HCHO. B. CH3CH(OH)CHO

C. OHC-CHO. D. CH3CHO.

Câu 25: cách làm chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) là công thức của dãy đồng đẳng:

A. Anken B. Cả ankin cùng ankadien.

C Ankadien D. Ankin

Câu 26: C4H8O có bao nhiêu đồng phân anđehit?

A. 3 đồng phân. B. 1 đồng phân. C. 4 đồng phân. D. 2 đồng phân.

Câu 27: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít thedelight.vn (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi vào dư được m gam kết tủa. Giá chỉ trị m là:

A. 15 gam B. 55 gam. C. 70 gam. D. 30,8 gam.

Câu 28: các thành phần hỗn hợp X gồm một ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X đối với hiđro bằng 23. Mang lại m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y bao gồm 3 chất hữu cơ với hơi nước, trọng lượng ống sứ sút 3,2 gam. Mang lại Y tính năng hoàn toàn cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH­3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm trọng lượng của propan-1-ol trong X là

A. 65,2%. B. 83,7%. C. 48,9%. D. 16,3%.

Câu 29: mang lại m gam tất cả hổn hợp hơi gồm hai ancol no, 1-1 chức tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng qua CuO dư, nung nóng. Sau phản ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp chất lỏng Y gồm tỷ khối đối với H2 là 14,1. Cho hỗn hợp Y tính năng với AgNO3 dư trong NH3 đun cho nóng thì thu được 60,48 gam Ag. Vậy giá trị của m là:

A. 7,52 gam B. 7,28 gam C. 8,08 gam D. 8,64 gam

Câu 30: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau công dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được các thành phần hỗn hợp ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,88 gam các thành phần hỗn hợp Z tiếp nối hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy vào 2,0 lít hỗn hợp NaOH 0,4M thu được hỗn hợp T trong số ấy nồng độ của NaOH bởi 0,2M. Công thức của những ancol trong hỗn hợp Z là (thể tích dung dịch chuyển đổi không đáng kể)

A. C2H5OH và C3H7OH B. C3H7OH và C4H9OH

C. CH3OH cùng C2H5OH D. C4H9OH và C5H11OH

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X gồm vòng benzen và tất cả công thức phân tử là C8H10O. X bội nghịch ứng được cùng với Na tuy thế không bội phản ứng được cùng với NaOH. Số công thức kết cấu của X là:

A. 9 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 2: hàng gồm các chất phần đa phản ứng được cùng với C­2H5OH là

A. Na, Fe, HBr. B. CuO, KOH, HBr.

C. NaOH, Na, HBr. D. Na, HBr, CuO.

Câu 3: Một chất công dụng với hỗn hợp natri phenolat (C6H5ONa) tạo thành thành phenol. Hóa học đó là

A. NaCl. B. Na2CO3. C. C2H5OH. D. Cthedelight.vn.

Câu 4: cho 6,4 gam ancol metylic bội phản ứng hoàn toàn với mãng cầu (dư) thu được V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là

A. 2,24. B. 1,12. C. 4,48. D. 3,36.

Câu 5: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

A. bậc 4. B. bậc 1. C. bậc 2. D. bậc 3.

Câu 6: Đốt cháy 6 gam một ancol thu được 6,72 lít khí Cthedelight.vn(đktc) với 7,2 gam H2O. Cách làm phân tử của ancol là:

A. C2H4O B. C3H6OH C. C2H6O D. C3H8O

Câu 7: Cho hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 6,72 lít khí Cthedelight.vn (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với na dư thu được về tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý giá của V là

A. 3,36. B. 11,20. C. 5,60. D. 6,72.

Câu 8: mang đến m gam một ancol no, đối chọi chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, khối lượng rắn sút 0,16 gam.Hỗn đúng theo hơi thu được tất cả tỉ khối đối với H2 là 12. Quý giá m

A. 0,92 B. 0,32 C. 0,64 D. 0,46

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, 1-1 chức, mạch hở A thu được 8,8 gam Cthedelight.vn. Thể tích thedelight.vn (đktc) buộc phải để đốt cháy A.

A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít

Câu 10: mang đến 20,2 hốn đúng theo 2 ancol solo chức tác dụng vừa đầy đủ với K thu được 3,36 lít khí (đktc). Trọng lượng của muối bột thu được là:

A. 29,4 B. 31,6 C. 39,2  D. 40,25

Câu 11: Cần từng nào mililit hỗn hợp brom 0,2M để phản ứng trọn vẹn với 1,88 gam phenol ?

A. 400 B. 100. C. 200. D. 300.

Câu 12: đến ancol X bao gồm CTPT C5H12O, lúc bị oxi hoá tạo sản phẩm tham gia phản nghịch ứng tráng bội nghĩa Số công thức kết cấu của X là

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 13: Với công thức C4H10O3 chỉ chứa nhóm chức –OH trong phân tử hoàn toàn có thể hoà tung được Cu(OH)2. Số đồng phân là

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 14: từ bỏ etilen với benzen, tổng đúng theo được stiren theo sơ đồ:

Tính cân nặng stiren nhận được từ 1,56 tấn bezen nếu công suất của cả quá trình là 70%

A. 1,456. B. 1,960. C. 2,080. D. 1,562.

Câu 15: hãy lựa chọn câu phát biểu sai:

A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ dẫn đến oxi hoá trong bầu không khí thành màu sắc hồng nhạt

B. không giống với benzen, phenol phản nghịch ứng với hỗn hợp Br2 ở ánh nắng mặt trời thường tạo nên kết tủa trắng.

C. Phenol gồm tính axit bạo phổi hơn ancol nhưng yếu rộng axit cacbonic

D. Phenol bao gồm tính axit yếu phải làm quỳ tím hóa hồng

Câu 16: Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử C4H10O là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 17: mang đến 20,2 gam hốn thích hợp 2 ancol đối kháng chức chức năng vừa đủ với na thu được 3,36 lít khí (đktc). Trọng lượng của muối thu được là:

A. 29,4 B. 31,6 C. 39,2  D. 26,8

Câu 18: Đun nóng ancol đối chọi chức X cùng với H2SO4 đặc trong đk nhiệt độ thích hợp sinh ra hợp hóa học hữu cơ Y, biết dX/Y = 10/7. Công thưc phân tử của X là:

A. C3H8O B. C2H6O C. CH4O D. C4H8O

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol A cùng B cùng dãy đồng đẳng cùng với ancol etylic thu được 35,2 gam Cthedelight.vn và 19,8 gam H2O. Giá trị m là:

A. 18,6 B. 17,6 C. 16,6 D. 19,6

Câu 20: Số đồng phân phenol tất cả công thức phân tử C7H8O là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 21: Để nhận thấy ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, bạn ta dùng

A. dung dịch Ca(OH)2 B. dung dịch NaOH C. nước brom D. Na

Câu 22: Điêu khiếu nại của bội phản ứng tách nước: CH3-CH2-OH -> CH2 = CH2 + H2O là:

A. H2SO4 đặc, 100oC B. H2SO4 đặc, 140oC C. H2SO4 đặc, 120oC D. H2SO4 đặc, 170oC

Câu 23: chất nào tiếp sau đây bị lão hóa tạo sản phẩm là andehit?

A. CH3-CHOH- CH3. B. C6H4(OH)CH3. C. CH3-CH2-OH D. (CH3)3COH

Câu 24: tên gọi của ancol: (CH3)2CH-CH2-CH2OH là:

A. 3-metyl butan-1-ol. B. 2-metyl butan-1-ol

C. 1,1-đimetyl propan-2-ol. D. 3-metyl butan-2-ol.

Câu 25: Ancol no, solo chức, mạch hở bao gồm công thức phổ biến là

A. CnH2n – 1OH (n≥0). B. CnH2n +1OH (n≥0).

C. CnH2n + 2OH (n≥1). D. CnH2n + 1OH (n≥1).

Câu 26: đến 12 gam ancol X no, đơn chức, mạch hở bội phản ứng với mãng cầu dư chiếm được 2,24 lit khí H2 (đkc). Bí quyết phân tử của X là:

A. C4H9OH B. CH3OH. C. C3H7OH. D. C2H5OH.

Câu 27: CH2=CHCl có tên gọi là:

A. Etyl clorua B. Vinyl clorua C. Cloetan D. Clometan

Câu 28: có bao nhiêu ancol bậc 2, no, solo chức, mạch hở là đồng phân cấu trúc của nhau mà lại phân tử của chúng bao gồm phần trăm trọng lượng cacbon bởi 68,18%?

A.

Xem thêm: Thủ Thuật Kiểm Tra Danh Sách Thiết Bị Đã Đăng Nhập Facebook Trên Điện Thoại

2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 29: Cho 49,68 gam 1 ancol mạch hở Z phản ứng hoàn toàn với 27,3 gam K chiếm được khí H2 cùng 76,29 gam hóa học rắn. Vậy Z là