Chương trình hành động cá nhân

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.39 KB, 11 trang )
Bạn đang xem: Chương trình hành động cá nhân

Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vàosự lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện theo chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy được phẩmchất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, đảng viên;tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minhvới mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc quyđịnh nói và viết theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, luốn phấnđấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực trong công tác.Luôn chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái vềchính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; tôi luôn ý thức tựgiác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lýluận chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thựchiện nghiêm túc sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thầnNghị quyết TƯ 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.2. Về đạo đức, lối sốngThực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trongthực hiện văn hóa ứng xử, hội họp, văn hóa giao thông,văn hóa công sở, vănhóa gia đình và khu dân cư.Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luônchấp hành tốt trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Luôn giữ gìnđoàn kết trong tập thể cơ quan. Không vi phạm những điều Đoàn viên thanhniên không được làm.3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra cácgiải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công
vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việckiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quyđịnh trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn,đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.4. Về trách nhiệm nêu gươngGương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, luôn giữ gìn phẩmchất, đạo đức, lối sống giản dị, luôn gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức lốisống, thực hiện quy định của công dân nơi cư trú, gương mẫu giữ đoàn kết nội bộ,cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nhữngbiểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần họchỏi nâng cao năng lực công tác, giải quyết công việc dứt điểm, không để tồn đọngkéo dài. Gương mẫu chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, chi bộ.Thường xuyên, tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ,công chức với tinh thần nêu gương và trách nhiệm được giao.II- Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâmQuản lý, chịu trách nhiệm chuyển giao văn bản đến và phát hành văn bản đitrên hệ thống vnptioffice đảm bảo đúng quy định.Trên cơ sở hồ sơ công việc của Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên;hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý tại kho lưu trữ. Và thực hiện một sốnhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.II - Cam kết tổ chức thực hiệnTôi cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suythoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luônthực hiện nghiêm túc việc nêu gương; luôn luôn hoàn thành các nhiệm vụ công tácthuộc lĩnh vực được phân công phụ trách./.
phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốn học hỏi, tác phong giản dị,quan hệ với mọi người đúng mực, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ tại chi bộ, nơi cư trú.Luôn trung thành với Đảng và có trách nhiệm trong đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.Vận động gia đình, vợ con thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hương ước quy ước của địa phương. Đóng góp đầyđủ các loại thuế, quỹ và tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương tổ chức.Chấp hành nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng và những điều đảng viênkhông được làm, tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4 (khóaXII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tưtưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"trong nội bộ.Thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm. Có tinh thầnvà thái độ kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãngphí, gây mất đoàn kết nội bộ. Luôn quan tâm và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơsở, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Thực hiệnnghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm, đánhgiá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định trên cơ sở camkết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểuhiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra cácgiải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức côngvụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.4. Về trách nhiệm nêu gươngGương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, luôn giữ gìn phẩmchất, đạo đức, lối sống giản dị, luôn gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, thực hiện quy định của công dân nơi cư trú, gương mẫu giữ đoàn kết nội bộ,cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nhữngbiểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Gương mẫu đổi mới tác phong, lề lối làm việc.II- NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂMVới nhiệm vụ được giao làm công tác lái xe 23C-….. tôi thường xuyên cómặt tại cơ quan trước giờ làm việc 15 phút để nhận nhiệm vụ, trường hợp đưa lãnhđạo đi công tác sớm thì phải có mặt đúng thời gian theo yêu cầu của lãnh đạo Vănphòng; tổ chức bảo dường, rửa xe ôtô thường xuyên đảm bảo xe luôn được sạch sẽ;ôtô phải được đậu đỗ tại trụ sở cơ quan, không được đưa ôtô ra khỏi trụ sở khichưa có sự điều động của lãnh đạo Văn phòng, trừ trường hợp đột xuất, theo yêucầu của Thường trực HĐND và Thường trực UBND huyện.- Có trách nhiệm vận hành xe đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.Trường hợp xe bị hư hỏng, va chạm do nguyên nhân khách quan, kịp thời báo cáolãnh đạo văn phòng cho ý kiến xử lý. Trường họp bị hư hỏng, va chạm do nguyênnhân chủ quan, thì phải sửa chừa, bồi thường giá trị ban đầu.- Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phâncông, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ, hoà nhã với bạn bè, cánbộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàngxóm và mọi người xung quanh…II - CAM KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆNTôi cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suythoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luônthực hiện nghiêm túc việc nêu gương; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nhiệmvụ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách./.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
2. Về đạo đức, lối sốngCó phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệmchống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốnhọc hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, đảm bảo sự đoàn kết nội bộtại chi bộ, nơi cư trú.Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệmtrong mọi công việc được giao, luôn chú trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làmviệc của cán bộ đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất trongchi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân; luôn quantâm cùng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan có tinh thần hợp tác,giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhânvà tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ Đảng viên trong chi bộ; thườngxuyên trao đổi, kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở.Thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm. Chấp hànhnghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm,tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cườngxây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.Có tinh thần và thái độ kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, thamnhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Thực hiệnnghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm, đánhgiá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định trên cơ sở camkết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểuhiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;4. Về trách nhiệm nêu gươngNhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các
giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong nội bộ. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị, phảnánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tựchuyển hóa” và thông tin kết quả cho Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các quy địnhvề đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.Gương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, luôn giữ gìn phẩmchất, đạo đức, lối sống giản dị, luôn gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức lốisống, thực hiện quy định của công dân nơi cư trú, gương mẫu giữ đoàn kết nội bộ,cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nhữngbiểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.II- NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂMVới công việc được giao có trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ quan, thườngxuyên có mặt tại cơ quan 24/24 giờ để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tự phâncông và luân phiên trực cơ quan vào giờ hành chính, ngoài giờ, ban đêm, ngàynghỉ đảm bảo trụ sở HĐND và UBND huyện thường xuyên có người trực (trừtrường hợp đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng). Thực hiện việc đóngmở điện đúng giờ quy định, bơm nước và sử dụng nước tiết kiệm. Bảo quản tốt cácthiết bị điện, nước; phục vụ tốt việc sử dụng thiêt bị âm thanh, ánh sáng của hộitrường lớn và các phòng họp tại nhà làm việc HĐND và UBND, chịu trách nhiệmchăm sóc, cắt tỉa cảnh quan khuôn viên cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp.Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến liên hệ công tácđể xe đúng nơi quy định. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.II - CAM KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆNTôi cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suythoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luônthực hiện nghiêm túc việc nêu gương; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nhiệmvụ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách./.
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘNgười xây dựng chương trìnhLê Thị ……Mạc Văn ,….XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ……………………………………..……………………………………..……...………………………………
Xem thêm: Diễn Đàn Máy Tính Cầm Tay Thảo Luận Về Bài Toán Casio, Máy Tính Cầm Tay Chính Hãng, Chất Lượng, Giá Rẻ

*
Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX 10 1 5
*
Triển khai chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhằm sử dụng có hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt nam 19 525 1
*
Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO 11 694 0
*
chuong trinh hanh dong cua chi bo 6 1 9
*
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HCM NĂM 2010 7 1 2
*
CHƯƠNG TRÌNH Hành động của Chi bộ thực hiện chuyên đề: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” pot 5 1 2
*
chương trình hành động của sở GD-ĐT thực hiện NQ Đại hội Đảng 6 523 1


Xem thêm: Điều Lệ Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Khóa X Có Bao Nhiêu Chương? Bao Nhiêu Điều?

*
*
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 7 1 2