CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN

     

I. Khái niệm phương trình ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn gàng của làm phản ứng cho biết bản hóa học của bội nghịch ứng xẩy ra trong dung dịch hóa học điện li. 

Một số để ý khi viết phương trình ion rút gọn:

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, học viên phải nắm vững được bảng tính tan, tính cất cánh hơi, tính năng lượng điện li yếu của các chất, sản phẩm tự các chất xảy ra trong dung dịch. 

Những chất rắn, hóa học khí, nước khi viết phương trình ion là viết ngơi nghỉ dạng phân tử. Phần lớn chất tan được trong dung dịch thì viết sinh sống dạng ion 

Phương trình ion rút gọn gàng là phương trình hóa học trong những số ấy có sự phối hợp các ion cùng với nhau. 

II. Các dạng phản ứng thường gặp gỡ khi thực hiện phương trình ion rút gọn 


Với cách thức sử dụng phương trình ion rút gọn gàng nó hoàn toàn có thể sử dụng mang đến nhiều nhiều loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, oxi hóa - khử,... Miễn là xảy ra trong dung dịch.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình ion thu gọn

1. Làm phản ứng trung hòa: (Phản ứng giữa axit với bazơ)

Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl - + Na+ → Cl - + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → SO42- + 2K+ + H2O 

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình phản ứng ion rút gọn: nH+ = nOH-

2. Phản ứng giữa axit với muối

Nếu mang lại từ trường đoản cú axit vào muối cacbonat

Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3- + Na+ + Cl-

H+ + Cl- + HCO3- + Na+ → Na+ + Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3- 

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

Nếu mang đến từ từ muối hạt cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu cho muối khác vào axit:

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Phương trình ion: H+ + Cl- + Ag+ + NO3- → AgCl + H+ + NO3-

Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl

3. Phản nghịch ứng của oxit axit với dung dịch kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- → 2K + CO32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH- → K+ + HCO3-

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

Hay CO2 + OH- → HCO3-

4. Hỗn hợp muối công dụng với dung dịch muối

Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl-

Phương trình ion thu gọn:

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit ba zơ chức năng với axit 

Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

6. Kim loại tác dụng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- → 3Cu2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

III. Các dạng bài bác tập phương trình ion rút gọn

1. Dạng 1: Liên hệ phương trình phân tử – phương trình ion – phương trình ion rút gọn:

VD1: Viết phương trình dạng phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau:

a. Fe2(SO4)3 + NaOH

b. Ca(HCO3)2 + HCl

c. Cu(OH)2 rắn + H2SO4

Lời giải: 

a. Fe2(SO4)3 + 6 NaOH → 2Fe(OH3) + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH3)↓

b. Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

HCO3- + H+ → H2O + CO2↑

c. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2H+ → CU2+ + 2H2O

VD2: Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn của phản nghịch ứng hoá học :

A. HCl +NaOH → NaCl + H2O

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

D. 3HCl + Fe(OH)3 → FECl3 + 3H2O

Lời giải:

HCl + NaOH → NaCL + H2O

PT ion: H+ + Cl- + Na+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Đáp án A.

2. Dạng 2: Điều kiện của phản nghịch ứng đàm phán ion:

VD: Ion OH– không thể bội nghịch ứng với toàn bộ các ion vào dãy 

A. H+ , NH4+ , HCO3 B. Fe2+ , HSO4 , HSO3

C. HCO3 , Ba2+ , Fe3+ D. Mg2+ , Cu2+ , H2PO4

Lời giải:

H+ + OH- → H2O

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

HSO4- + OH- → SO42- + H2O

3. Dạng 3: Bài tập đo lường theo phương trình ion rút gọn

VD1: Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để trung hòa bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày. 

a. Viết PTHH dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn của phản nghịch ứng.

b. Nồng độ axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích hỗn hợp HCl được th-nc và thể tích CO2 (đktc) ra đời khi uống 0,336g NaHCO3.

Lời giải: 

*
Viết phương trình ion thu gọn" width="391">

VD2: Hòa tung 6,33 gam NaCl cùng KCl trong nước, xử trí dung dịch thu được bởi một lượng dư hỗn hợp AgNO3 thu được 14,35 gam kết tủa. Tính thành phần xác suất của mỗi chất trong láo hợp.

Lời giải:

Ag+ + Cl- → AgCl

nNaCl + nKCl = nCl- = nAgCl = 0,1 mol

mà 58,5.nNaCl + 74,5.nAgCl = 6,33

=> nNaCl = 0,07; nKCl = 0,03

mNaCl = 4,095 gam

Vậy %NaCl = 64,69%; %KCl = 35,31%

IV. Bài xích tập phương trình ion

Bài 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Lời giải

a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch bao gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

Xem thêm: Ebook "Dạy Con Làm Giàu" Trọn Bộ Dạy Con Làm Giàu (Trọn Bộ 13 Tập)

Nếu cho dd này chức năng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

Nếu cho dd này tính năng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau bội nghịch ứng nhận được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được từng nào gam chất rắn?

Lời giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓;

x

Ag+ + Br- → AgBr↓

y

Gọi x, y theo thứ tự là mol của Cl-, Br-.

Xem thêm: Cách Đặt Tên Hay Cho Bé Trai Sinh Đôi Hay Và Ý Nghĩa, Database Error

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Tự (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3. Một hỗn hợp A đựng HCl cùng H2SO4 theo tỉ lệ thành phần 3:1. Để trung hòa 100 ml dung dịch A cần 50 hỗn hợp NaOH 0,5M

a) Tính nồng độ mol của mỗi axit

b) 200 ml hỗn hợp A trung hòa - nhân chính hết từng nào ml hỗn hợp Bazo B cất NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M

c) Tính tổng trọng lượng muối chiếm được sau phản bội ứng giữa dung dịch A cùng B.

Lời giải 

a) call số mol của H2SO4 trong 100 ml dung dịch A là x => số mol của HCl là 3x (x>0)