Cách lập trình pascal

     

Bài tập giải đáp lập trình Pascal

Bắt đầu cùng với NNLT Pascal

1. Khởi cồn Borland Pascal

Chạy lịch trình Borland Pascal hoặc Turbo Pascal để có được phần hành lang cửa số soạn thảo chương trình:

*

 2. Biên soạn thảo cùng chạy lịch trình Hello đơn giản

Chọn menu file từ thực đơn của Pascal, lựa chọn New để tạo mới một file chương trình.

Bạn đang xem: Cách lập trình pascal

Soạn thảo công tác sau vào file công tác hiện tại.

Program Ctrinh_Hello; Khai bao ten chuong trinh Luu y: Ten khong su dung vùng trang Var i,j :Integer; Khai bao bien i,j la kieu so nguyen Than chuong trinh chinh BEGIN Writeln("Hello !"); In ra dong chu Hello don gian Readln; Dung lai mang lại nhan phim Enter END. over ket thuc chuong trinh, ket thuc bang dau cham.

 Kết quả của quy trình soạn thảo

 Biên dịch lịch trình : nhận F9

Pascal sẽ xuất hiện thêm cửa sổ thông báo tình trạng biên dịch.

+ Trường phù hợp biên dịch thành công xuất sắc (không gồm lỗi):

 + Trường vừa lòng biên dịch không thành công, lộ diện lỗi: Pascal sẽ thông tin thông tin về lỗi với dòng lộ diện lỗi. Tùy thuộc vào lỗi mà gồm chỉnh sủa phù hợp.

Xem thêm: Cách Giư Chồng Từ Những Điều Giản Dị Nhất, Cách Giữ Chồng Cực Đỉnh

Chạy công tác : dìm Ctrl+F9, kết quả chương trình

 3. Các làm việc chính trên môi trường xung quanh lập trình Pascal

Mở file source code lịch trình đã có: nhấn F3, tiếp đến chọn con đường dẫn, với tên file phải mở.Lưu lại lịch trình đang soạn thảo: nhấn F2 nhằm lưu chương trình, giả dụ chương trình chưa được đặt tên, Pascal đang yêu cầu đặt tên đến chương trình.Biên dịch chương trình: F9Biên dịch và chạy chương trình: Ctrl+F9.Các làm việc trên khối dữ liệu:Chọn vùng: thừa nhận phím Shift + phím mũi tên để lựa chọn vùng.Copy: Ctrl + InsertPaste: Shift+Insert

Ngoài ra, các làm việc này có thể được chọn lựa từ menu thiết yếu của chương trình.

4. Viết chương trình đổi tiền

Yêu cầu: Nhập một vài tiền N đồng, đổi ra xem được từng nào tờ 5 đồng, bao nhiêu tờ 2 đồng, từng nào tờ 1 đồng thế nào cho tổng số tờ là không nhiều nhất.

Xem thêm: Cách Sắc Thuốc Và Uống Thuốc Đông Y Tại Nhà, Mẹo Sắc Thuốc Bắc Đúng Cách

Ví dụ: N = 43đ = 8 tờ 5đ + 1 tờ 2đ + 1 tờ 1đ. Phương pháp tính như sau:

Số tờ 5đ = 43 div 5 = 8

Số chi phí dư = 43 hack 5 = 3

Số tờ 2đ = Số tiền dư div 2 = 3 div 2 =1

Số tờ 1đ = Số tiền dư mod 2 = 3 hack 2 = 1

Dưới đây là chương trình vắt thể:

Chương trình:

Program VIDU4_1;Var N, st5, st2, st1, sodu: LongInt; Khai bao cac bien su dung BEGINWrite( "Nhap so tien: " ); Readln( N ); Nhap gia tri mang đến bien N st5 := N div 5; div dung de phân chia lay gtri nguyen tra veSodu := N mod 5; gian lận dung de lay so du nhỏ lai st2 := Sodu div 2;st1 := Sodu gian lận 2;Writeln( "KET QUA DOI TIEN LA: " ); In ket qua cua cac bien Writeln( "So lớn 5d= ", st5 );Writeln( "So to 2d= ", st2 );Writeln( "So to lớn 1d= ", st1 );Readln;END.Kết quả chương trình sau thời điểm nhấn Ctrl+F9 cùng nhập số chi phí là 127.