CÁCH DÙNG MANY MUCH FEW LITTLE

     
Cách thực hiện some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little & a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.some: được xem là vẻ ngoài số các củaa, an.someđứng trước danh trường đoản cú số các đếm được cùng danh tự ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng many much few little

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa trong gầm tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài quyển sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa khẳng định rõ số lượng.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểbộc lộ rõ ý muốn của người nói, đặc biệt trong câu yêu cầu và đề nghị. Lúc đó, người nói mong ước được đáp lại bởi “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã download 1 ít sữa nên ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh tự đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 con số lớn.Được dùng chủ yếu trongcâu hỏi và câu bao phủ định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở trên đây tôi có không ít bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường chúng ta có bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có rất nhiều học sinh sinh sống trường này.)

III/ ANY

anykhông bao gồm nghĩa xác định.anythường được sử dụng trongcâu hỏi cùng câu che định.anyđứng trước danh từ số những đếm được hoặc danh từ bỏ ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, bạn đóngụ ý nghi ngờ, lưỡng lự điều mình hỏi có hay không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không tồn tại quả cam như thế nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát làm sao trong tủ giá buốt không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường cần sử dụng trongcâu che định với câu hỏi.muchđi vớidanh từ không đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có tương đối nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó nghĩa là nhiều, 1 con số nhiềua lot ofthường được sử dụng trongcâu khẳng định.a lot oflà phương pháp nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ không đếm được và danh tự số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm nay mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học viên đang học bài trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có đa số người ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng cùng với danh tự đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì dùng cho danh từ ko đếm được.

Còn hy vọng phân biệt thân từng cặp cùng nhau thì chú ý như sau:

Nhìn trong câu tìm xem tất cả ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh trường đoản cú đi sau nó tốt không, nếu bao gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = không nhiều ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài ba )

Các bạn coi ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn phía sau thấy chữ air không có s –>không đếm đượcnên các loại câu C và D, xét tiếp ngôn từ câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ quá nhỏ –>làm giảm số lượngkhông khí vào phòng hãy lựa chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends and we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau cófriends tất cả snên nhiều loại câu A với B, xét tiếp thấy enjoy quanh đó rakhông gồm yếu tố nào làm giảm số lượngfriends nên lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một chút khác biệt, tựa như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta phát âm rằngchúng ta bao gồm một ít cái gì đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó tất cả nghĩarất ít, cảm thấy không được để đáp ứng nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều tiền, trọn vẹn để đi xem phim.

I have little money. I really can’t afford to lớn go out= Tôi còn vô cùng ít tiền, không đủ để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= như ý là khối hệ thống mới bao gồm rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= may mắn thay, tp của chúng ta có hết sức ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi cực kỳ vui vày tôi khôn xiết ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thiệt tuyệt vì chưng tháng này ít gồm thời máu xấu.

Ngoài ra những bạn cũng có thể dựa vào các dấu hiệu sau để triển khai bài.

Nếu chạm chán ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu gặp gỡ : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không yêu cầu xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại tức thì câu A cùng B vì phía sau làhouses, kế tiếp ta thấy cóonlynên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love bởi vì you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Oto parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went to lớn Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt khổng lồ it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Các Phần Mềm Hack Game Android, 10 App Hack Game Android Nổi Bật Nhất Hiện Nay

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào địa điểm trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting home that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have to delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have to delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place lớn live. There’slittleto do.

18) Listen carefully, I’m going to give youa little/someadvice.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Khai Thác Tiền Sử Dị Ứng : Khám Lâm Sàng, Mẫu Phiếu Theo Dõi Dị Ứng Thuốc

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, sofewtourists come here.